خاموش شدم کلا 

و گاها خودمو میزنم به خاموشی

حالت sleep با یک enterبیدار میشم یکم ک کار نکشم از خودم بازم میرم رو حالت sleep ولی بیدارم و میفهمم

ترسم از روزی که shut down ....