یا علی اگر یک نفر به واسطه تو هدایت شود ازآنچه آفتاب برآن می تابد بالاتر است حضرت محمد(ص)*