سوزی زسازعشقت دردل چرانگیرد....ریزی ز رازمهرت در جان چراندارم....:( یافارس الحجاز ادرکنی....