یکسری مراحل توی زندگی آدم هستن که وقتی بهشون میرسی

فقط میتونی بگی به درک...

به درک که...

به درک که.. 

به درک که...