آنقدر عاشقانه برای خُــــدا زندگی کنیم که خدا هم عاشـقانه بگوید : وَصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسـی
 تـو را برای خـودم سـاخته ام !!! 
عاشــقانه های الـهی چـیز دیگریســت ...