حافظ خام طمع,شرمی ازاین قصه بدار....عملت چیست که فردوس برین میخواهی....