ازدواج به هم رسیدن نیست ...

باهم به خدارسیدن است...