هوا،هوای پریدن است....

سر به زمین می اندازم ...

بال وقتی بشکند از کوچ هم باید گذشت....