کارم از یــکی بود یکی نبــود گذشتــه است من در اوج قصه گـــم شدم *