آدم بی نظم به درد امام زمان نمیخورد....

یعنی 

من به درد امام زمان نمیخورم....

نقطع.