با بغض دید  مادرش را که پر کشید
دستی به روی صورت و چشمانِ تر کشید

تنهــا شنیده ایم که زینب صبور بود
امـا نگفته اند چه هـا پشت در کشید...

#عارفه_نصیری