درکنج دلم عشق کسی خانه ندارد
کس جای در این خانه ویرانه ندارد
دل را به کف هرکه سپردم پسم داد
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد