شب نیمه شعبان ، درمجلس امام زمان، درست زمانی که همه عاشقان وشیفتگان یک صدا وباشور وحرارت فریاد میزنند:آقا بیا..آقابیا...

اگر یک نفر ازمیان جمعیت ،باهمان شود وحرارت و حتی باشدت وحدت بیشتری فریاد بزند:آقا نیا....آقانیا...تعجب آور وغیر منتظره نیست؟؟؟....

صدای شعاریافریاد:آقا نیا....آقا نیا...را ابتدا اطرافیان جوان شنیدند....

پ ن : کتاب #کمی_دیرتر نوشته سید مهدی شجاعی...

پ ن1: حتما حتما بخونید...بدید بقیه بخونن...جزو خاص ترین کتابایی هست که خوندم

..