یکی از عذاب های این ترم 

کلاس ساعت 7ونیم صبح شنبه اونم فلسفه:/

علی الخصوص با استادی که زمین تا آسمون باهاش اختلاف نظروسلیقه دارم:/

که اگه بخوایم بحث کنیم کل وقت کلاس گرفته میشه:/ 

پ ن: من هروقت بخوام میتونم نخوابم !وهروقت بخوام میتونم بخوابم

ولی هیچ وقت به سحرخیز بودن عادت نکردم ://

اینقدر دوست دارم ولی نمیتونم :/