خدایا شکرت...

یک عدد کار که جدیدا به اموراتم افزوده شده 

خوندن کتاب نوجوانه :))

اونم بخاطر مسئولیت خطیر تبلیغ کتاب برای قشر نوجوان!!!

( زیاد کار خاصی نمیکنم ولی همین حدااقل کاری که میکنم برای خودم ارزش داره وانرژی میگیرم....)

اینجوریه که کتاب رو میخونم بعدش تبلیغ میکنم تا ملت ترغیب شن کتاب بخونن!!! یعنی کتاب خوب بخونن

نکته ای ازش لجم میگیره اینه که ملت حتی حاضر نیستن امتحان کنن یک کتاب رو بخونن 

اونوقت یکی باید وقت بزاره بخونه بعدش کلی تعریف تازه آخرشم با کلی ناز کتاب رو میگیرن:///

آدمایی که کتاب نمیخونن یا زورشون میاد کتاب بخونن رو درک نمیکنم

و جدیدا نمیتونم تحمل کنم:/