چندین سالیه  که هر از گاهی  روی این نیمکت رو به افق میشینم 

حس خوبیه 

مخصوصا وقتایی که در بین جمیع افراد اطراف حرفی نداری ...

دقیقا حس تمام افرادی که زیر این خاک آرمیده اند و دیگر نیستند را حس میکنم که  نمیتونن سخن و حرفی بزنن