واقعیت باید گفته بشود....

واقعیت باید دیده بشود...

فکر ارمانی ما تا زندگی واقعی که داریم کلی فاصله دارد....

نمیشود ادم در فکرش روی ابر ها راه برود درصورتی که دارد  روی زمین خاکی راه میرود...

فکر باید کنترل شود....سخت است خیلی ....

سختی کنترل کردن فکر خیلی بهتر از حسرت نرسیدن به امال وارمان هاست....


نقطع


پ ن: و اینکه هرچه خوا بخواهد همان میشود.....