چقدر ملت راحت روزه نمیگیرن......
الحمدالله کما هواهله...
پ ن:
#یااباعبدالله

روضه هر موقع بخوانند « به وقت » است اما

روضه های عطشت را رَمَضانْ باید خواند