«شهید یعنی: به خیرگذشت...نزدیک بود بمیرد!»

"تو" 

چه میکنی،این میانه ی خون برادرم...؟!برای بیداری ما...؟!

آخ ...

یادم رفته بود ...

شهید بیدارمیکند ...

شهید دستت را میگیرد ...

شهید بلندت میکند ...

شهید ، "شهیدت" میکند ...

.

فکه و اروند یا دمشق وحلب... یا صعده و صنعا...!

فرقی نمیکند...

شهید ، شهیدت میکند ؛ باورنمیکنی....؟؟؟؟

حالا عکس را بزرگ کن ، 

بزرگتر...

حالا زل بزن....!!!

بیدار که بشوی ، جاده خاکی انحرافی رفته را برمیگردی به صراط مستقیم...

شهادت میوه ی درختان جاده ی صراط مستقیم است ..!

یادت باشد : «شهید ، شهیدت میکند»

 پ ن: نزدیک اردو جنوب شده...ودلمون هوایی شده...

شهدا ماکه آدم نیستیم ونشدیم...امیدمون به محبت همیشگی شماست...