امسال علاوه براینکه سالم حال تحویل شدن نداشت چون د رشرایطی تحویل شد که کلی فشار روی مخ وقلبم بود...:( 

عیدمم مثل بقیه ادما نبود.:/..چون وقتی اومدم همه عید دیدنی رفته بودنو. ..وبلافاصله رفتم جنوب...وقتیم برگشتیم دیگه نه کسی اومد و نه جایی رفتیم... نه خوشحالم نه ناراحت...

وهمچنین حال سیزده به در هم ندارم خسته ام:/ 

به من میگن ادم بوووووووققققق