خدایا سرمو تو کدوم دیوار بزنم://

اومدم میبینم نیستن اهالی خانه...

اومدن پرسیدم کجا بودید؟

رفتیم داداش رو برسونیم ....

من  جدا صحبتی نداشتم ندارم ونخواهم داشت...

پ ن : داداش راهی سوریه است 

اونوقت یادشون رفته به من بگن حدااقل باهاش خداحافظی کنم

خدایا سرمو تو کدوم دیوار بزنم:/

راست میگن از دل برود هرآنکه از دیده رود 

من علاوه بر دل از فکر وذهن ولیست رفتم :///

اه اه....