خود کرده را تدبیر نیست....

خودم کردم که لعنت بر خودم باد....

نقطع