خدایاشکرت. ..

واقعا لازمه آدم هرچند وقت یکبار بره بیمارستان و مشکلات وبیماریای مردم رو ببینه وشکرگزار خدا باشه وناشکری نکنه....

دیشب حالم بد شد رفتیم اورژانس .....

داشتیم رد میشدیم تو یک اتاقی دیدیم دارن یکیو شوک میدن...

رفتیم تزریقات یکهو صدای گریه وجیغ وداد رفت روهوا...

مرد 40ساله به نظرم سکته کرده بود...

ومن اون لحظه یادم رفت چطورمه...

چقدر مرگ نزدیکه وچقدر دور میبینیمش....