خواب خیلی خوبه.... برای ساعاتی درنفهمی کامل ازهمه چی به سرمیبری ..به غیر از وقتای بی وقتی که بیدار میشی و خوابت میپره..

ازلحاظ جسمی میشی عین مرده. .ساکن. .بی صدا...بی هوش...

ازلحاظ روحی هم روحت میره اونجا که باید...

وای به حال وقتی که یکهو ازخواب بیدارت کنن چطور آدم گیج وحیرون وعصبانی میشه:/

وای به وقتی که بی موقع شدید خوابت میاد...

وای به وقتی که چشمات باز باشن ولی مخت خواب باشه!!این ازهمه بدتره

وای به وقتی که بیدار باشی وخودتو بزنی به خواب:/

وای به وقتی  که ازشدت خستگی وفکر خوابت نمیبره...

وضعیت خواب حکایت زندگی غفلت بار  این روزای ماست...منه!!!!

 وفقط خدا میدونه که چی تو دل همه میگذره ....

وهمین کافیه...ضرورتی نداره همه بدونن...

پ ن :التماس دعای فرج+عاقبت بخیری 

پ ن2 :نصفه شبی زده به سرم. ..التماس دعای شفا برای خودم...