نمیدونم چرا دلم جنوب نمیخواد...........

همین وقت و بی وقت رفتن به گلزار شهدا... برای حال پتال و ورهم شور من خوب تراست...


 از کوی دوست همین مرا بس...


البته  اصلش اینه که شهدا دلشون نمیخواد منو بطلبن...کسی چه میدونه...

یا شایدم  شهدا تا اون حد نمیبیننم که بخوان دعوتم کنن برم مناطق ....دعوتم میکنن برم گلزار ........

درگیری نگاشت...