حس بی حسی 

واقعا چرا؟؟

ته قلبم میجوشد و میسوزد و در واقعیت من تغییر و تاثیری حس نمیشود:/// 

زود فراموش میکنم همه چیز را ومغزم خالی و میشم بلا نسبت ستون دیوار://

از ته دلم زار میزنم پیش خدا سبک میشم

ولی باز فراموشم میشود واثری ازش نیس

مثلا همین دیشب در ذهنم شده مثل یک خاطره دور ودراز قدیمی 

که یک حاله ازش رو یادمه....

دیشب شب قدر بود ومن از ته قبلم سوختم وزار زدم 

الانم آرومم و آشوب و سرگردونی ندارم

ولی  نمیدونم 

کاش خدا حالا  که هم صدامونو میشنوه وکلی به ما آگاهه و همه خوبی هایی که داره.... یک آپشن دیگه هم برای ما ادما میگذاشت جوابی هم بشنویم یعنی صوت بشنویم وختی حرف میزنیم ... چون فقط خداست که عمیقا میدونه ته قلب من چیه .. خب خدا جواب اون حال ته قلب منو بگو:(((