چرا هرچی بیشتر تنها میشی بازم بیشتر میخوای تنها باشی ؟؟؟!!!!!!!!!!
منزوی نشم ی وقت؟؟؟
نه نمیشم اینقدر اینور اونور میرم که از تنهایی کلی هم لذت میبرم!!!
دلم میخواد لحظات تنهایی رو تحلیل کنم ... 
شاید اصلا نیازی به تحلیل خاصی نداشته باشه 
به زورم شده میخوام ازش بنویسم ..