گذر زمان همیشه هم چیز بدی نیست ...

شاید چیزهای غیر قابل برگشتی از دست بروند ولی #تجربه ای به ادم میده که زمان های بعدی رو بخاطر هیچ و پوچ از دست ندیم ..

مثلا بفهمیم روی عمل بقیه حساب کنیم نه حرفشون .....

نقطع