بےعشق پلید مےشوےباورڪڹ

باعشق سعیدمےشوےباورڪڹ


خــودراڪہ شـبـیہ شهداگَردانے

یڪ روزشَهـیدمےشوےباورڪڹ

پ ن: چقدر این عکسه غم داره