من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم..

تومیروی به سلامت سلام ما برسانی..