عاطفه از کمالات بشری است..

اگر در دلی ایمان باشد نمیتواند حسین را دوست نداشته باشد 

چون حسین مجسمه ایست از ایمان