اکتشـاف یعنے کشفِ روحِ خـدا در وجـودت.

آسان است اما کار هر کسے نیست ...

پ ن: عجب جمله سنگینی! !!