سفر کربلا..........

گفتن ندارد ....

فقط و فقط سوختن  و حسرت و آه دارد و بس....