گذر زمان را نمیفهمی ...وقتی نگاهت به گنبد و گلدسته حرم امیر مومنان دوخته میشود....

یک...دو...سه ساعت ...نه افتاب غروب کرده است......

هعی....

پ ن: توی یادداشتای گوشیم نوشته بودم .....هعی......