امروز حدود ساعت 3ونیم عین گرما داشتم میرفتم کلاس یک دختر وپسری رو دیدم داشتن تو خیابون قدم میزدن :/گرما:/

دقیقا 3 ساعت بعدش اومدم توخیابون دیدم بازم دارن راه میرنوحرف میزنن:/// 

3کیلویی باید کم کرده باشن تو این گرما..

دلم میخواست بگمشون حداقل برید پارکی جایی تو سایه درختی تو دل آفتاب که میمیرید:/ خخخخ