چرا اینقدر همه حرف میزنن !!!

چرا همش اصرار دارن ی چیزی بگن حتی مزخرف 
چرا تلاش دارن حرفای قلمبه سلمبه ای که از یک دیوونه ی دیگه ای هست دنمیفهمن چیه رو هی بگن!!! 
وپز بدن!!! 
چرا اینقدر ......
اه ... 
کو محرم رازی......
چرا باید بگردی تا یکیو پیدا کنی که مثل بقیه حرف نزنه درگیر چیزای مسخره بقیه نباشه !!!
چرا ؟؟؟