مقصد خداست

..

 همه چیز دست خداست

...


مسبب الاسباب خداست...

الحمدالله کما هو اهله...

خدایا به ما عمر باعزت وزندگی یا کیفیت عنایت فرما

الهی آمین...

پ ن: برگ سبز دنیا وآخرت در ترک گناه است 

آیت الله خوشوقت..

استغفرالله من جمیع ظلمی وجرمی واسرافی علی نفسی واتوب الیه