یکسری حرفا و اتفاقات و خاطرات هست که هم میخوای فراموش کنی هم میخوای فراموش نکنی

هم میخوای بگی هم نباید بگی ...

باید چیکارشون کنیم؟؟