اولی: خوشحال وذوق وباجیغ وارد اتاق شد...واییی بچا حسین تادرخوابگاه باهام اومد...وگپ زدیم...:)))درحال غش کردن....
دومی : درحال گوش دادن به آهنگ رپ شدید که اصلا نمیفهمم چی میگه:| وصداش عین مگس روی مخمه..ومیپرسه به نظرت کادوی خوب برای یک مرد چیه؟؟ ( توذهنم به این واژه #مردی که گفت پوزخندمیزنم:/ میگم اینی که تومیگی پفکم نیست چه برسه به مرد:|)  میپرسم سوسوله؟؟ 
_اره
الکی میگم ازاین ست کمربند و....بخر 
سومی:گوشیش زنگ میخوره....داشتم نماز میخوندم..که یکهو یک صدای کلفتی گفت الو.سلام ..سریع ازاتاق رفت بیرون ...خنده ام گرفته بود..خخخخ 
چهارمی: شونصد ساعته داره آراگیرا میکنه هی دم به دقیقه میپرسه خوبه؟؟ بدنیست؟؟ خوب شدم؟؟ :| جذاب شدم؟؟ تندتند مانتو عوض میکنه قرمیاد:|
پنجمی:بچه خوبیه رفته مشهد...هروقت بامن تنها میشه میگه به حق چیزای ندیده ادم تودانشگاه خوب چشم وگو شش باز میشه...ادم هرچی نفهمیده باشه  و ندیده باشه میفهمه ومیبینه...