امام حسن (ع)

هرکس چون صبح کند و سه آیه آخر سوره حشر را بخواند ودر آن روز بمیرد ،مهر شهدا برپرونده اش خواهد خورد! 

و چون شب کند وبخواند و در آن شب بمیرد نیز، ممهور به مهر شهدا میشود..!!

بحار الانوار ج92 ص 310