یک حس خستگی وانزجار نسبت به فضای مجازی بهم دست داده وداره  عذابم میده 

وعذاب آورتر اینکه نه میتونم کلا خارج شم ونه میتونم کنترل شده وحساب شده واردش شم:////