صبر .....

ادم بتونه داشته باشه خوبه...

من ندارم:||

نقطع