تو خونمون سوسک داریم 

من از سوسک نمیترسم ولی شدیدا چندشم میشه 

الانم نمیتونم بخوابم :/ 

به جناب مذکر زنگ زده میگم  خونه سوسک داره 😖

من میترسم بخوابم چندشم میشه 😤

میگوید:اومدم ی فکری برمیدارم 

برو بگرد آیه و سوره یا دعاهایی برای دفع حشرات هست بخون بعدش بخواب :/

پ ن: همچین آیه هایی  داریم عایا؟!