زندگی بی کتاب ...

میخوام نباشه اصلا:/

کتاب غیر درسی یار مهربان وهمدم تنهایی های من عست 

ولی امان ازوقتی اسم درسی بیاد روی یک کتابی:/

همیشه دلم میخواست ومیخواد ومیگم: کاش یک رشته ای بود میگفتن هرچقدر میخواین کتاب غیر درسی بخونید!!!!!