سلام 

در ماه مبارک رمضان و پاى سفره هاى افطار در کنار مسائل شخصى، لطفا حتما براى مسائل اقتصادى کشورمان هم دعا کنید. دعا جاى خالى ضعف مدیریت اقتصادى و بى سامانى نهادهاى مالى را پر نخواهد کرد اما شاید خداى کریم به ما، انسان اقتصادى ایرانى، توفیق بهره مندى از عقل معیشت و احتراز از ربا را ارزانى دارد.