دلم گرفته پنجره را باز کرده ام. شب از نیمه گذشته وآسمان با چندستاره، سفره اش را باز کرده روی دل گرفته ام.بغضم میشکند .دارم فکرمیکنم به هزار جای خالی ات درزندگی.لحظه هایی که از بی تو بودن عذاب میکشیدم ودم نمیزدم.شب هایی که بچه هارا میخوابانیدم وتنها به امید درد دل کردن باتو وگریه درخلوت تو به روز میرسیدم .سی سال گذشته ،اما این زمان طولانی ، حتی خرده ای تورا ازمن دور نکرده است. هرروز هرماه وهرسالی که می گذرد ،دائم باخودم تکرار میکنم : دارم به تو نزدیک تر میشوم...نزدیک تر.....

پ ن : نیمه پنهان ماه19به روایت همسرشهید دریادار ابوالفضل عباسی 

پ ن2: خیلی چهره باحالی دارد این شهید:)))

پ ن3: این همسرای شهدا چی کشیدن. ......هعی خدا....

پ ن4: دلم میخواد توفصل امتحانا کتاب غیر درسی بخونم!