حقیقت و معنای زندگی چیه؟! 

الان نزدیک 23 سال سن دارم

حداکثر 50 سال دیگه عمر میکنم حالا کمتر یا بیشترش مهم نیست

فرصت کمیه واقعا فرصت کمیه برای ابراز وجود و رسیدن به تمام خواسته ها 

وفرصت کمیه برای ازمون خطا کردن!!!

دقیقا چ باید کرد

اولویت بندی کارها ...بهترن کارها در راس باشن

بهترین کار چیه در این مدت؟! 

بهترین کارها چیه؟!