اینهمه جیک جیک به چ سود؟؟؟

آدم وقتی مدت ها یکسری حرفای تکراری بگه و بازخورد تکراری ببینه وحرف تکراری بشنوه ..

دقیقا حکم جیک جیک گنجشکارو داره که هرچی 

_این یکی میگه جیک

_ اون یکی هم میگه جیک 

_این میگه جیک جیک

_اونم میگه جیک جیک 

وهمینطور ادامه پیدا میکنهههههه تا میپرن و میرن یا جدا میشن یا همچنان جیک جیک میکنن یا جیک جیک نمیکنن:///

باز این خوبه فرض کنید 

_این بگه جیک

_اون یکی بگه قار قار

اینجا دیگه وقتیه که ته فاجعه است 

حدااقل دوتا گنجشک میفهمن جیک جیک رو 

ولی گنجشک و کلاغ دیگه واویلاست تا بفهمن....

مخصوصا اگه از فاصله دور باشه....

_جیک جیک

_قار قار