میل بی هدف و بی برنامه و هردم بیلی به خوردن
نفرت انگیز ترین میل هاست....
هذا گاو
جسارت نباشه خدمت بزرگوران آدمی 
ولی صرفا جهت تخلیه عمیق و شدید روانی اینجانب میباشد
:///
ببخشید