هرکس هرجور هست هرکار میکنه 

به ماربطی نداره:// 

ازاینکه درباره بقیه حرف بزنم ونظر بدم متنفرشدم://

پ ن: بحث امربه معروف با این فرق میکنه